Khởi động chiến dịch mới nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ và buôn bán trái phép tê tê